ХӨТӨЛБӨР

Хакатоны хөтөлбөр

 

Хугацаа

Үйл ажиллагаа

Агуулга

1 өдөр  2018/12/07

14:00-18:00

5 багийн төслийг шалгаруулна

 

2 өдөр  2018/12/08

09:00-09:30

Бүртгэл

Сонгон шалгарсан 5 багийг бүртгэх, хүлээн авах, байршуулах

09:30-09:45

Нээлт

-        Нийслэлийн Залуучуудын Хөгжлийн газрын дарга Сүхочир

-        Үндэсний Стартап Фанд-н Дэд захирал Хүлгэн

09:45-10:15

Хакатоны удирдамж, зааврыг танилцуулах

2 өдрийн арга хэмжээний заавар, зөвлөгөө

10:15-10:45

Сонгогдсон багуудыг танилцуулах

 

10:45 – 11:00

Асуулт хариулт

 

11:00-11:30

Зочин ментор /Нийслэлийн Статистикийн Газраас Дата мэдээлэл авах чиглэлээр/ Н.Мандуул

 

11:30-11:40

Цайны завсарлагаа

11:40-12:10

Зочин ментор : Ухаалаг улаанбаатар илтгэл Б.Батөлзий

 

12:10-13:10

Багуудын хөгжүүлэлт

 

13:10-14:00

Өдрийн хоол

14:00-15:00

Багуудын хөгжүүлэлт

 

15:00-15:30

Зочин Ментор: н.Мөнхболор (U-Money)

 

15:30-17:00

Багууд Менторуудтай тусгайлан уулзалт хийх

 

17:00-18:00

Багуудын хөгжүүлэлт

 

3 өдөр  2018/12/09

09:00-09:30

Ирц бүртгэл

 

09:30-11:00

Багуудын хөгжүүлэлт

 

11:00-11:10

Цайны завсарлага

 

11:10 – 11:40

Сургалт 2: /Төр-Хувийн хэвшлийн түншлэлийн талаар/ н.Бэхбат

 

11:40-13:10

Багууд Менторуудтай тусгайлан уулзалт хийх

 

13:10-14:00

Өдрийн хоолонд орох

14:00-14:30

Зочин Ментор: Ганхүү

 

14:30-16:00

Багуудын хөгжүүлэлт

 

16:00-18:00

Багуудын бизнес найраа

Багууд өөрийн бизнесээ шүүгчдэд танилцуулна

18:00-18:30

Шалгаруулалт, Шагнал гардуулалт

18:30-19:00

Хаалт

-        Нийслэлийн Залуучуудын Хөгжлийн газрын дарга

-        Үндэсний Стартап Фанд-н Гүйцэтгэх захирал

 

 

 

 

 

Менторуудын зөвлөгөө, тусгайлсан уулзалтын хуваарь 2 өдөр  2018/12/08

Программ хангамжийн болон бүтээгдэхүүн хөгжүүлэлттэй холбоотой менторуудтай уулзана

 

Цагын хуваарь

Б.Батөлзий

Мөнхзориг

Н.Мөнхболор

М.Намсрай

З.Энхболд

15:30-15:45

     1-р баг

2-р баг

3-р баг

4-р баг

5-р баг

15:45-16:00

2-р баг

3-р баг

4-р баг

5-р баг

1-р баг

16:00-16:15

3-р баг

4-р баг

5-р баг

1-р баг

2-р баг

16:15-16:30

4-р баг

5-р баг

1-р баг

2-р баг

3-р баг

16:30-16:45

5-р баг

1-р баг

2-р баг

3-р баг

4-р баг

 

Менторуудын зөвлөгөө, тусгайлсан уулзалтын хуваарь 3 өдөр  2018/12/08

Бизнес хөгжүүлэлт болон хэрэглэгчийн судалгаа, маркетингтэй холбоотой менторуудтай уулзана.

 

Цагын хуваарь

А.Ганхүү

Н.Бэхбат

Г.Үүрдмандах

 

 

14:30-14:45

     1-р баг

2-р баг

3-р баг

4-р баг

5-р баг

15:00-15:15

2-р баг

3-р баг

4-р баг

5-р баг

1-р баг

15:15-15:30

3-р баг

4-р баг

5-р баг

1-р баг

2-р баг

15:30-15:45

4-р баг

5-р баг

1-р баг

2-р баг

3-р баг

15:45-16:00

5-р баг

1-р баг

2-р баг

3-р баг

4-р баг